Abek Kobi Danışmanlık teşvik ve girişimcilerimizin yanındayız
Abek Kobi Danışmanlık teşvik ve girişimcilerimizin yanındayız

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Abek Kobi Danışmanlık teşvik ve girişimcilerimizin yanındayız Abek Kobi Danışmanlık teşvik ve girişimcilerimizin yanındayız

Menü

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE YARARLANMA ŞARTLARI:

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE YARARLANMA ŞARTLARI:

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE YARARLANMA ŞARTLARI:


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği başlıklın Ek 2’inci
maddesinde” Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle
işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya
işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde
üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir.
Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işveren, kısa
çalışma talebini, derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş
sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir. Talebin uygunluğunun belirlenmesine ilişkin
usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kısa çalışma halinde İşsizlik Sigortası Fonundan kısa çalışma ödeneği ödenir. İşçinin kısa
çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak
etme koşullarını yerine getirmesi gerekir.
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate
alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan
kısa çalışma ödeneği miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39’uncu maddesine göre 16 yaşından
büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. Kısa
çalışma ödeneğinden yararlananlara ait sigorta primlerinin aktarılması ve sağlık
hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işlemler 5510 sayılı Kanunda belirtilen esaslar
çerçevesinde yürütülür. Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler başlangıçta
belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülür.
Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857
sayılı Kanunun 24’üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40’ıncı
maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu maddede yer alan kısa
çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup
edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. (1) İşverenin hatalı bilgi ve
belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil
edilir.“ hükmü düzenlenmiştir.
2019 yılı Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan
ölümcül salgın Coronavirüs (covid-19) için tüm ülkeler teyakkuz haline geçmiş olup
Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artmaktadır.
Coronavirüsle (covid-19) mücadele kapsamının sonucu olarak, başta turizm ve diğer
hizmet sektörleri olmak üzere birçok sektörde ekonomik daralma ve yine birçok işçinin
çalıştığı işyerlerinde çalışma hayatında küçülmeler meydana geldiği belirtilmektedir.
Bütün bu şartlardan dolayı ekonomik sıkıntı çeken ve işyerindeki çalışma hayatında
daralma meydana gelen işverenlerimiz için 4447 sayılı Kanunun Ek-2 inci maddesindeki
kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler.
Kısa çalışma süresince sigortalılara İŞKUR tarafından belirli şartlarda gelir desteği, yani
kısa çalışma ödeneği verilmekte; ayrıca genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları:
İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için; İşverenin genel ekonomik, sektörel, bölgesel
kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya
durduğu yönünde İŞKUR’a veya varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi
sendikasına başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu
işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;
− İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
− İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50’nci
maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı
bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın
başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl
içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),
− Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,
gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve ödenmesi:
− Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları
dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde
hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının
%150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin
kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile
yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı yetkilidir.

Yorumlar
Yorum Yap